Fotky z galerie
Klubové ZV Vánovice, Blansko 2023
Klubový Trojboj 15.7-16.7.2023 Větřkovice
Valašský pohár 2023
ZV a ZVVZ 2022
ZV Blažovice 5.5.2018
ZVVZ Prace 4.5.2018
Honičské zkoušky Potštát 10.-11.11.2017
Zkoušky vloh Blažovice 6.-7.5.2017
Trojboj Sedlnice 15.-16.7.2017
Klubová výstava 10.6.2017

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU

Článek 1. Úvodní ustanovení

1. Cílem Moravskoslezského klubu chovatelů jagdteriérů (dále klubu) je chov čistokrevných psů s průkazem původu dle platného standardu FCI při zachování biologického zdraví každého jedince a vlastností a vloh charakteristických pro plemeno.

2. Zápisní řád klubu je základní norma pro chov plemene jagdteriér, plně respektuje Zápisní řád ČMKU a Mezinárodní chovatelský řád FCI.

3. Chovné podmínky navrhuje výbor klubu a stanoví členská schůze klubu.

Článek 2. Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba zaměřena na zlepšování genetického potencionálu plemene, exteriéru a pracovní stránky při zachování standardu.

2. Druh chovu: řízený.

3. Chov je řízen klubem, chovat lze jen prostřednictvím klubu, který je garantem regulérnosti chovu.

4. Chovná fena registrovaná v MSKCHJgt nesmí být registrována v jiném klubu.

5. Poradce chovu má právo nařídit u členů klubu provedení kontrol vrhů, odchovů a ustájení psů a fen.

Článek 3. Chovatelská stanice

1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.

2. Chovatel může mít registrován pouze jeden název chovatelské stanice, tento název je osobní a celoživotní

3. Nárok na ochranu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno měnit.

4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, která je způsobilá k právním úkonům.

5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.

7. Registrace chovatelské stanice zaniká:

a) písemným zrušením registrace majitelem

b) úmrtím majitele, pokud nepřešla na jeho dědice.

8. Změna jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být nahlášen do jednoho měsíce po změně poradci chovu a Rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

Článek 4. Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených klubem.

2. Klub respektuje chovné jedince z jiného klubu při splnění chovných podmínek stanovených klubem. Při využití chovného jedince ze zahraničí musí oba jedinci doložit veterinární vyšetření na luxaci oční čočky

3. Chovné podmínky:

a) Psi

- věk minimálně 15 měsíců

- povinná klubová ZV – hlasitost na stopě nejméně známka 3,

- zkoušky z výkonu ZN+ZV+LZ nebo ZN+ZV+PZ nebo ZN+ZV+HZ nebo ZN+ZV+VP nebo ZN+ZV+VZ, , - povinná klubová zkouška k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře- z discipliny vyhánění zvěře z houštin nejméně známka 3

- povinná klubová individuální zkouška z norování nebo při kontaktních zkouškách v zahraniční jakýkoliv chvat nebo vyhnání - výstavní ocenění výborná nebo velmi dobrá ve věku nejméně 12 měsíců s tolerancí 20 dní, na klubové výstavě MSKCHJgT, nebo klubové výstavě Českého a Slovenského klubu chovatelů jagdteriérů; chybějící zuby maximálně 2xM3

- absolvování chovného svodu

- nutnost vyšetření DNA

b) Feny

- věk minimálně 15 měsíců

- povinná klubová ZV – hlasitost na stopě nejméně známka 3

- zkoušky z výkonu ZN+ZV+BZ nebo ZN+ZV+BZH nebo ZN+ZV+LZ nebo ZN+ZV+PZ nebo ZN+ZV+HZ nebo ZN+ZV+VZ nebo ZN+ZV+VP - povinná klubová zkouška k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře- z discipliny vyhánění zvěře z houštin nejméně známka 3

- povinná klubová individuální zkouška z norování nebo při kontaktních zkouškách v zahraničí jakýkoliv chvat nebo vyhnání

- výstavní ocenění výborná nebo velmi dobrá ve věku minimálně 12 měsíců s tolerancí 20 dní, na klubové výstavě MSKCHJgT, nebo klubové výstavě Českého a Slovenského klubu chovatelů jagdteriérů; povolené chybějící zuby 2xM3

- absolvování chovného svodu.

- nutnost vyšetření DNA

c) Chovní jedinci dovezení ze zahraničí (mimo uznaných chovných jedinců u Slovenského nebo Českého klubu chovatelů jagdteriérů) musí pro uznání chovnosti splnit podmínky dle zápisního řádu našeho klubu (moravskoslezský klub chovatelů jagdteriérů)

4. Při sestavování chovného páru musí být vždy jeden z chovných jedinců plnochrupý.

5. Využití v chovu u psů neomezeně. U fen do 8 let, v případě absolvování VZ lze povolit jedné výjimečné zabřeznutí pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře ne starší l měsíc přec předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.

6. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu do průkazu původu Majitel chovného jedince předá průkaz původu plemenné knize ČMKJ k zapsání jedince do evidence

chovných jedinců.

7. Z chovu budou vyloučeni ti jedinci, u kterých se prokázala standardem FCI nepřípustná exteriérová vada nebo porucha zdraví, totéž platí i o jejich přímých potomcích, kteří budou taktéž vyloučení z chovu. Vyloučeni z chovu budou rovněž ti jedinci, u kterých je vážné podezření chirurgického zákroku k odstranění vrozené exteriérové vady nepřípustné standardem FCI.

8. Poradce chovu může nařídit u kteréhokoliv chovného jedince oftalmologické vyšetřeni a kontrolu původu, případně stanovení typu DNA. Majitel takového jedince je v takovém případě povinen svého psa podrobit požadovanému vyšetření. Oftalmologické vyšetření s vystavením příslušného certifikátu provádí veterinární lékař, který je držitelem osvědčení pro posuzování dědičných očních vad vydaného Komorou veterinárních lékařů ČR, náklady za veterinární vyšetření proplatí klub po předložení dokladu.

9. Jedinci, který nesplňuje kterékoli ustanovení zápisního řádu MSKCHJgt, je pozastavena chovnost.

Článek 5. Chovatel, majitel chovného jedince

1. Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická osoba), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

2. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo osoba majitelem zmocněná používat je k chovu.

3. Chovatelem je držitel chovné feny v době vrhu a má řádně zaregistrovanou chovatelskou stanici.

4. Každá změna ve vlastnictví nebo úhyn musí být do 15ti dnů písemně hlášena poradci chovu, u chovného psa neprodleně.

5. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a na něj převedeny všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

6. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého.

Článek 6. Krycí list

1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví poradce chovu krycí list, o který žádá majitel chovné feny.

2. Platnost krycího listu je l rok.

3. Krycí list musí obsahovat následující údaje:

- jména psů navržených ke krytí a čísla jejich zápisů

- jméno feny a číslo jejího zápisu

- jméno a adresa majitele (držitele) chovného psa

- jméno a adresa majitele (držitele) chovné feny

- podpisy obou majitelů (držitelů)

- místo a datum krytí.

4. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.

5. Způsob manipulace s krycími listy a dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu jsou uvedeny na krycím listu.

Článek 7. Krytí feny

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci na základě platného krycího listu.

2. Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním ze psů, kteří jsou uvedeni v krycím listu.

3. Pokud chovatelem vybraný doporučený pes fenu nenakryl, může být ke krytí užit další ze psů, kteří jsou uvedeni na platném krycím listě.

4. Všechny podmínky krytí, cena, případně výběr štěněte a jiné, je nejlépe sjednat s majitelem chovného psa předem a ošetřit smluvně.

5. Po uskutečněném krytí vyplní majitel chovného psa příslušnou část krycího listu.

6. Při nezabřeznutí feny, nebo narození pouze jednoho štěněte, má majitel chovné feny nárok na náhradní krytí stejným psem.

7. Nárok na náhradní krytí zaniká úhynem psa nebo feny. Při prodeji chovného jedince přejímá nový majitel závazky předchozího, pokud se jedná o náhradní krytí.

8. Během jednoho kalendářního dne může pes krýt pouze jednu fenu.

9. Za jeden rok může pes krýt maximálně 10 fen mimo náhradní krytí.

10. Zahraniční krytí podléhá schválení poradcem chovu.

11. Krytí feny může být nahrazeno inseminací, kterou může provést osoba odborně způsobilá dle zákona č. 166/1999 Sb. Náklady na inseminaci hradí majitel chovné feny. Inseminace smí být použita pouze mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.

Článek 8. Vrh

1. Fena a vrh musí být umístěny v sídle chovatelské stanice. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen neprodleně poradce chovu.

2. Fena může mít v kalendářním roce pouze jeden vrh štěňat.

3. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici. Toto bude kontrolovat pověřený člen výboru spolu s veterinárním lékařem, který též rozhodne o dalším postupu týkajícím se prověřovaného vrhu - bude se jednat o vrhy čítající více jak šest štěňat.

4. O narození štěňat je chovatel povinen do 10 dnů písemně uvědomit poradce chovu a majitele chovného psa.

5. Nezabřeznutí feny se hlásí poradci chovu a majiteli chovného psa do 75 dnů po krytí.

6. Minimální věk štěňat při odběru novým majitelem je 50 dnů. Štěňata musí být v době odběru tetována, případně opatřena identifikačními čipy. Za každé nadpočetné štěně, tzn.sedmé a další, bude klub vybírat poplatek 1000,- Kč, bez ohledu na vykonané zkoušky a výstavy rodičů. Při zápisu nadpočetných štěňat musí chovatel při hlášení vrhu poradci chovu doložit doklad o zaplacení poplatku. Poplatek se hradí před zápisem štěňat ekonomovi klubu.

Článek 9. Průkaz původu

1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI, se znaky FCI a ČMKU.

2. K průkazu původu si může zájemce vyžádat (za finanční úhradu) přílohu (je určena k zápisu výstav, zkoušek, svodů a podobně).

3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Chovatel je povinen dodat ke štěněti jeho průkaz původu.

4. Ztrátu průkazu původu je nutno nahlásit plemenné knize ČMKJ. Na žádost majitele za poškozený průkaz původu je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený pak duplikát.

5. Zápis do rodokmenu smí provádět pouze PK ČMKJ. Zápis do přílohy provádí oprávnění pracovníci - PK, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinář, poradce chovu, pověření pracovníci ČMKU.

Článek 10. Zápis štěňat do plemenné knihy

1. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je přihláška vrhu.

2. Součástí přihlášky vrhu je krycí list, v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu otce, včetně dokladu o jeho chovnosti.

3. Vrh musí být hlášen k zápisu jako celek nejpozději do 28. dne stáří štěňat. Přihláška vrhu označených štěňat musí být plemenné knize odeslána nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

4. Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem abecedy. Vrhy musí být řazeny abecedně - vzestupně.

5. Zápis vrhu provádí chovatel v té zemi, kde má trvalé bydliště.

6. Nevlastní-li majitel chovné feny chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

Článek 11. Zápis importovaných jedinců

1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, přiděluje plemenné kniha čísla zápisu. V případě, že jsou dovezení jedinci uváděni jako rodiče do rodokmenů stenal odchovaných v ČR, uvádí se číslem jejich zápisu i zkratka původní plemenné knihy.

2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem.

Článek 12. Vývoz

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen: EXPORT PEDIGREE, průtlačným razítkem se znakem ČMKU, kulatým razítkem ČMKU s podpisem pracovníka a adresou nového majitele.

2. Nákup a prodej, nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

Článek 13. Závěrečná ustanovení

1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu MSKCHJgt chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.

2. Zápisní řád MSKCHJgt respektuje Zápisní řád ČMKU a závazné právní předpisy.